Riskregister

Riskregister

Ett Riskregister är ett register över projektets identifierade risker med tillhörande status och historik. Det används för att fånga upp och underhåla information om alla identifierade hot och möjligheter i projektet.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av ett riskregister. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett riskregister.

När ditt riskregister är klart ska du kontrollera det mot följande kvalitetskriterier:

  • Status anger om åtgärder har vidtagits.
  • Riskerna identifieras var för sig, tillsammans med information om vilken produkt de är relaterade till.
  • Åtkomsten till riskregistret kontrolleras och det hålls på ett säkert ställe.