Ett Riskregister är ett register över projektets identifierade risker med tillhörande status och historik. Det används för att fånga upp och underhåla information om alla identifierade hot och möjligheter i projektet.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av ett riskregister. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett sådant register.

När ditt riskregister är klart ska du kontrollera det mot följande kvalitetskriterier:

  • Status anger om åtgärder har vidtagits.
  • Riskerna identifieras var för sig, tillsammans med information om vilken produkt de är relaterade till.
  • Åtkomsten till riskregistret kontrolleras och det hålls på ett säkert ställe.

Lasta ner