Projektproduktbeskrivningen är en speciell typ av Produktbeskrivning som definierar vad projektet måste leverera för att bli godkänt.

Den används för att:

 • Få användarnas underskrift på projektets omfattning och krav
 • Definiera kundens kvalitetsförväntningar
 • Definiera acceptanskriterier, -metod och -ansvar.

Produktbeskrivningen för projektet tas fram i Starta ett projekt, som en del av den första bedömningen av omfattningen och förfinas i Initiera ett projekt när Projektplanen upprättas. Den är ett underlag för formell ändringskontroll och bhöver gås igenom vid fasövergångar (under Styra en fasövergång) för att se om några ändringar krävs. Produktbeskrivningen används i processen Avsluta ett projekt som en del av verifieringen att projektet har levererat det som förväntades och att acceptanskriterierna uppfyllts.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en projektproduktbeskrivning. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för projektproduktbeskrivningen.

När din projektproduktbeskrivning är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

 • Syftet är klart.
 • Projektproduktbeskrivningens sammansättning speglar hela projektets omfattning.
 • Acceptanskriterierna utgör en uttömmande förteckning mot vilken projektet kommer att bedömas.
 • Acceptanskriterier omfattar kraven från alla viktiga intressenter (t.ex. drift och underhåll).
 • Projektproduktbeskrivningen definierar hur användare och drifts- och underhållsorganisationerna ska bedöma om slutprodukten är acceptabel:
 • Alla kriterier är mätbara.
 • Varje kriterium i sig är realistiskt.
 • Kriterierna som helhet är realistiska och sammanhängande. Exempelvis kan hög kvalitet, snabb leverans och låg kostnad i vissa fall vara oförenliga kriterier.
 • Alla kriterier kan testas inom projektet (t.ex. maximal genomströmning för en vattenpump), eller med substitutmätningar som ger rimliga indikationer på om acceptanskriterierna kommer att vara uppfyllda när projektet är slutfört (t.ex. en vattenpump som uppfyller normerna för tillförlitlig konstruktion och tillverkning).
 • Följande har beaktats i kvalitetsförväntningarna:
  • Kännetecken för de viktigaste kvalitetskraven (t.ex. snabb/långsam, stor/liten, nationell/global).
  • De delar kundens kvalitetsledningssystem som bör användas.
  • Andra standarder som bör användas.
  • Den nivå av kund- eller personalnöjdhet som bör uppnås, om denna övervakas.

Lasta ner