En Produktbeskrivning används för att:

 • Förstå produktens natur, syfte, funktion och utseende i detalj
 • Definiera vem som kommer att använda produkten
 • Identifiera källor till information eller leveranser för produkten
 • Dokumentera produktens kvalitetskriterier
 • Identifiera aktiviteterna för att producera, evaluera och godkänna produkten
 • Definiera individer eller de färdigheter som krävs för att producera, evaluera och godkänna produkten

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en produktbeskrivning. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett produktbeskrivningsdokument.

 

När din beskrivning är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

 

 • Att ditt syfte är tydligt och stämmer överens med övriga produkter.
 • Produkten beskrivs tillräckligt detaljerat för att det ska gå att planera och hantera utvecklingen av den.
 • Produktbeskrivningen är kortfattad men ändå tillräckligt omfattande för att produkten ska kunna produceras, granskas och godkännas.
 • Ansvaret för utvecklingen av produkten klargörs tydligt.
 • Ansvaret för utvecklingen av produkten stämmer överens med de roller och ansvarsområden som beskrivs i projektledningens teamorganisation och kvalitetsstrategin.
 • Kvalitetskriterierna stämmer överens med projektets kvalitetsstandarder, standardchecklistor och acceptanskriterier.
 • Kvalitetskriterierna kan användas för att avgöra när produkter fyller sitt syfte.
 • Den typ av kvalitetsgranskning som krävs medger kontroll av att produkten uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna.
 • Användare på ledningsnivå bekräftar att deras krav på produkten, som de anger i sin produktbeskrivning, är korrekt definierade.
 • Leverantörer på ledningsnivå bekräftar att de krav på produkten som anges i produktbeskrivningen är möjliga att uppfylla.

Lasta ner