En plan beskriver hur och när mål ska uppnås, genom att visa de viktigaste produkterna, aktiviteterna och resurserna som krävs för denomfatning planen täcker. I PRINCE2 finns tre plannivåer: projekt, fas och team. Teamplaner är inte obligatoriska och behöver inte ha samma innehåll som en Projektplan eller en Fasplan. Vidare har vi Undantagsplanen som upprättas på samma nivå som planen den ska ersätta.

 • En Projektplan levererar de planerade kostnaderna till Business Case, och täcker ledningsfaserna och andra viktiga kontrollpunkter. Den används av Styrgruppen som en baseline att mäta projektets progress mot.
 • Fasplaner täcker produkterna, resurserna och aktiviteterna i fasen och används som en baseline att mäta progressen mot.
 • Teamplaner (om de används) kan bestå av bara en tidplan för ett Arbetspaket som tlldelats Teamledaren.

En plan ska inte bara täcka aktiviteterna för att ta fram produkterna, utan också aktiviteter för att styra produktframtagandet – inklusive aktiviteter för säkring, kvalitetsstyrning, osäkerhetsstyrning, konfigurationsstyrning, kommunikation och all annan projektledning som krävs.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en plan. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning.

När din plan är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

 • Den är genomförbar.
 • Uppskattningar grundas på konsultationer med resurserna som ska utföra arbetet och/eller historik.
 • Teamledarna instämmer i att deras del av planen är genomförbar.
 • Den är lagom detaljerad (inte för mycket, inte för lite).
 • Att den överensstämmer med verksamhets- eller programstandarder.
 • Planen beaktar erfarenheter från tidigare projekt.
 • Se till att den omfattar eventuella lagstadgade krav.
 • Planen omfattar lednings- och kontrollverksamhet (såsom kvalitet) samt aktiviteter för att skapa de produkter som omfattas.
 • Att den stöder kvalitetsstrategin, konfigurationsstrategin, riskhanteringsstrategin, kommunikationsstrategin och projektstrategin.
 • Se till att den stöder de projektledningskontroller som fastställs i projektets initieringsdokument.

Lasta ner