Ett Kvalitetsregister används för att sammanfatta alla kvalitetsaktiviteter som planeras eller har utförts, och bidrar med information för Fasslutrapporten och Slutrapporten.

Dess syfte är att:

 • Utfärda en unik referens för varje kvalitetsaktivitet
 • Fungera som en pekare till kvalitetsprotokoll för en produkt
 • Fungera som en sammanfattning av antal

Sammansättning

För varje registrering i Kvalitetsregistret, bör följande registreras:

 • Kvalitets ID: Unik referens för varje kvalitetsaktivitet som registreras i Kvalitetsregistret. Det kommer vanligtvis att vara ett numeriskt eller alfanumeriskt värde
 • Produkt ID: Unika IDn för produkterna som kvalitetsaktiviteten relaterar till
 • Produkttitel: Namnen på produkterna
 • Metod: Metoden som används för kvalitetsaktiviteten (t.ex. pilot, kvalitetsgranskning, revision etc.)
 • Roller och ansvar: Personen eller teamet som ansvarar för kvalitetsaktiviteterna
  (t.ex. revisor, eller för kvalitetsgranskningar, presentatör, granskare, ordförande,
  administratör)

Produktbeskrivning – mallar

 • Datum: Planerade, prognostiserade och faktiska datum för:
  - Kvalitetsaktiviteten
  - Bekräftelse på att kvalitetsaktiviteten är utförd
 • Resultat från kvalitetsaktiviteten. Om en produkt inte klarar en kvalitetsgranskning, bör all omvärdering registreras som en separat punkt i registret, eftersom den ursprungliga kvalitetsaktiviteten är genomförd (då man beslutat att resultatet är underkänt)
 • Kvalitetsprotokoll: Refererar till dokumentation från kvalitetsinspektioner, som testplan eller detaljerna av alla aktiviteter som krävs för att korrigera fel i produkterna som inspekteras.

Härledning

 • Formatet och sammansättningen av Kvalitetsregistret kommer att definieras i Kvalitetsstrategin
 • Registreringar görs när en kvalitetsaktivitet läggs in i Fasplanen för nuvarande ledningsfas.
  Det kan uppdateras när en Teamplan skapas.
 • Den återstående informationen kommer från den faktiska prestandan av kvalitetsaktiviteten
 • Kvitteringsdatumet är när alla korrigerande åtgärder kvitterats

Form och presentation

Ett Kvalitetsregister kan ha många former, såsom:

 • Dokument, kalkylblad eller databas
 • Självständiga register eller en punkt som följer med i protokoll från progressmöten
 • Registrering i ett projektledningsverktyg
 • Som en del av ett integrerat projektregister för alla risker, åtgärder, beslut, antaganden, ärenden, erfarenheter etc.

Kvalitetskriterier

 • En procedur är på plats som säkrar att varje kvalitetsaktivitet registreras i Kvalitetsregistret
 • Ansvar för Kvalitetsregistret har tilldelats
 • Åtgärder är tydligt beskrivna och tilldelade
 • Registreringar är unikt identifierade, inklusive till vilken produkt de refererar till
 • Tillgång till Kvalitetsregister är kontrollerat
 • Kvalitetsregistret förvaras på en säker plats
 • Alla kvalitetsaktiviteter är på lämplig kontrollnivå

Lasta ner