Konfigurationsstrategi används för att identifiera hur och av vem projektets produkter kontrolleras och skyddas.

Konfigurationsstrategi svarar på frågorna:

- Hur och var projektets produkter kommer att lagras
- Vilken typ av säkerhet för lagring och hämtning som krävs
- Hur produkterna och de olika versionerna och varianterna av dessa kommer att identifieras
- Hur ändringar hos produkterna kommer att kontrolleras
- Var ansvaret för konfigurationshantering kommer att ligga

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en konfigurationsstrategi. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en konfigurationsstrategi.

När din konfigurationsstrategi är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

 • Ansvarsområdena är tydliga och förstås av både användare och leverantör.
 • Projektprodukternas viktigaste kännetecken har definierats.
 • Metod för versionskontroll är klargjord.
 • Konfigurationsstrategi ger projektledaren all information som behövs.
 • Verksamhets- eller programstrategi för konfigurationsstyrning har beaktats.
 • Åtkomstsystemet ger all begärd information på ett adekvat, snabbt och användbart sätt.
 • Projektfilerna innehåller den information som krävs för bokföring och redovisning.
 • Projektfilerna ger den historik som behövs för att ta tillvara erfarenheter.
 • Din valda konfigurationsstrategi är lämplig för projektets omfattning och art.
 • Det finns resurser för att administrera den valda metoden för konfigurationsstyrning.
 • Kraven från styrgruppen (eller motsvarande grupp som projektprodukten kommer att överlämnas till) har beaktats.

Lasta ner