En Kommunikationsstrategi innehåller en beskrivning av vilka kanaler och vilken frekvens som ska användas för kommunikationen till olika parter både inom och utanför projektet. Den underlättar att involvera intressenter genom att etablera en tydlig tvåvägskommunikation.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en kommunikationsstrategi. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en kommunikationsstrategi.

När din kommunikationsstrategi är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Alla intressenter har identifierats och tillfrågats om krav på kommunikation.
  • Det finns överenskommelser med alla intressenter om vilken typ av kommunikation som ska ske, med vilken frekvens och med vilka metoder.
  • En gemensam kommunikationsstandard har övervägts.
  • Tid, insatser och resurser för att verkställa den kommunikation som fastställts har avsatts i fasplanerna.
  • Kommunikationens formalitet och frekvens är rimlig i förhållande till projektets omfattning och komplexitet.
  • För projekt som ingår i ett program har kommunikationsvägar och rapporteringsstrukturen mellan projektet och programmet klargjorts i kommunikationsstrategin.
  • Kommunikationsstrategi innehåller i tillämpliga fall också kommunikationsmedlen (t.ex. marknadskommunikationsavdelningen kan användas för att distribuera projektbulletiner).

Lasta ner