Avvikelserapport

Avvikelserapport

En Avvikelserapport produceras när en fasplan eller projektplanen förutspås överstiga fastställda toleransnivåer . Projektledaren är ansvarig för att informer Styrgruppen om situationen, och föreslå möjligheter och rekommendationer för hur en situationen ska hanteras.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en Avvikelserapport. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en Avvikelserapport.

När din Avvikelserapport är klar, ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Den aktuella planen ska på ett adekvat sätt visa status för tidsåtgång och kostnader.
  • Orsakerna till avvikelsen ska anges, undantaget analyseras tydligt och eventuella effekter bedömas och beskrivas fullständigt.
  • Undantagets påverkan på projektets Business Case har beaktats och påverkan på den övergripande projektplanen har beräknats.
  • Olika alternativ har analyserats (inbegripet de risker de innebär) och det finns rekommendationer om vilket alternativ som bör väljas.
  • Avvikelserapporten lämnas i god tid och på lämpligt sätt.