En Avvikelserapport produceras när en fasplan eller projektplanen förutspås överstiga fastställda toleransnivåer. Projektledaren är ansvarig för att informer Styrgruppen om situationen, och föreslå möjligheter och rekommendationer för hur en situationen ska hanteras.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en Avvikelserapport. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en Avvikelserapport.

När din Avvikelserapport är klar, ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Den aktuella planen ska på ett adekvat sätt visa status för tidsåtgång och kostnader.
  • Orsakerna till avvikelsen ska anges, undantaget analyseras tydligt och eventuella effekter bedömas och beskrivas fullständigt.
  • Undantagets påverkan på projektets Business Case har beaktats och påverkan på den övergripande projektplanen har beräknats.
  • Olika alternativ har analyserats (inbegripet de risker de innebär) och det finns rekommendationer om vilket alternativ som bör väljas.
  • Avvikelserapporten lämnas i god tid och på lämpligt sätt.

Lasta ner