Forbedringsprogrammet BLINK for Omsorgsbygg

Kort om prosjektet

I løpet av perioden 2016 - 2020 skal Omsorgsbygg investere for mer enn 10 milliarder kroner i nybygg. 40 prosent av alle klimautslipp kommer fra byggebransjen, og denne statistikken ønsker Omsorgsbygg å snu. For å møte ambisjonene om å bygge mer miljøvennlige- og energieffektive bygg, ble blant annet forbedringsprogrammet BLINK satt igang.

Som en del av BLINK programmet har Metier OEC Academy i samarbeid med Omsorgsbygg utviklet Omsorgsbyggskolen - et kompetanseprogram som skal sikre at alle ansatte har den kompetansen og støtten som de trenger for å lykkes.

Bedre intern prosjektstyring og prosjektgjennomføring

Som den ledende aktøren innen prosjektledelse ble Metier OEC invitert inn som partner i prosjektet. Formålet med BLINK er å styrke intern prosjektstyring og prosjektgjennomføring og prosjektavdelingens funksjon.

BLINK skal sikre at Omsorgsbygg blir den mest profesjonelle byggherren som er ledende innen miljøvennlige og energieffektive bygg. For å klare å nå en slik ambisiøs målsetting man som aktør utfordre både markedet og leverandørene.

“Omsorgsbygg etablerte i 2016 forbedringsprogrammet BLINK. BLINK skal sikre at vi blir den mest profesjonelle byggherren og at vi leder an på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi valgte Metier OEC, den ledende aktøren på området, som partner i dette arbeidet,” sier administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg.

Metier OEC har bistått med følgende tjenester hos Omsorgsbygg

  • Oppdatering av Omsorgsbygg-modellen
  • Viktig erfaring fra andre selskaper
  • Sterkt engasjement
  • Kompetent team
  • Prosjektstyring
  • Nye styringssystemer
  • Intern kursing

Nytte

BLINK har styrket Omsorgsbygg sine interne rutiner innen prosjektstyring og prosjektgjennomføring og prosjektavdelingen har fått et solid løft, og sørger nå for at alle prosjekter blir ledet profesjonelt og i henhold til de visjoner og mål som er satt.

Alle ansatte og innleide ressurser som jobber i og opp mot Omsorgsbygg sine prosjekter skal heve sin prosjektkompetanse gjennom Omsorgsbyggskolen. Det vil også stilles krav til at entreprenører og leverandører har den nødvendige kompetansen innen prosjektledelse og -styring til å sikre at prosjektene gjennomføres i henhold til Omsorgsbyggs oppdaterte prosjektmodell. Dette skal samlet sett sikre at alle i Omsorgsbygg bidrar til vellykkede prosjekter i et evighetsperspektiv.

BLINK har bidratt til mer samhandling på tvers og det har blitt utarbeidet gode prinsipper og retningslinjer, som sørger for rett ledelsesinvolvering, effektive kvalitets- og beslutningsprosesser og tydelig ansvarsforhold i prosjektene.

Metier OEC har bistått med viktig erfaring fra andre selskaper, et sterkt engasjement og et meget kompetent team. Gjennom et tett og integrert samarbeid, så har vi oppnådd mye på ett år. Det vil ta tid å implementere alle endringer i hele organisasjonen, men vi erfarer allerede store forbedringer i hvordan organisasjonen jobber og samhandler i prosjektene. Med en motivert organisasjon og Metier på laget så er jeg overbevist om at vi vil lykkes og bli den klart ledende byggherren i bransje."

Per Morten Johansen

Adm. Dir., Omsorgsbygg

Interessert i å vite mer?