- Internationellt ledande ramverk 

Tanken med PRINCE2 är att vara en projektledningsmetod som kan användas oberoende av projektets storlek, typ, organisation, geografi och kultur. Detta är möjligt tack vare att PRINCE2 baseras på principer. Principerna karaktäriseras av att de är:

  • Universella. De kan appliceras på alla projekt
  • Självvaliderande. De har identifierats och kvalificerats genom många års praktiska erfarenheter.
  • Stärkande. De ger personer som tillämpar metoden ett stadigt fundament att bygga styrning och ledning av ett projekt på.

Principerna som PRINCE2 baseras på har sin grund i erfarenheter från såväl lyckade som mindre lyckade projekt. De ger ett ramverk av god praxis för de som involveras i ett projekt. Om ett projekt inte följer dessa principer, så styrs det inte enligt PRINCE2, eftersom principerna är grunden i ett PRINCE2-projekt.

Dom sju principerna i PRINCE2

Kontinuerlig affärsmässig förankring

Fokus på och förankring av projektets Business Case genom hela livscykeln

Lära av erfarenheter

För att säkerställa att vi gör mer av det som fungerar bra och mindre av det som fungerar mindre bra

Definierade roller och ansvar

I PRINCE2 finns det definierat ett antal tydliga roller med tillhörande ansvar och befogenhet

Styra i faser

Uppdelning av projektets leveranser i naturliga faser

Avvikelsebaserad styrning

Eskalering vid avvikelser utanför de överenskomna toleranserna

Fokus på projektets produkter

Fokus på det projektet ska leverera, inte arbetet som ska göras

Anpassa till projektmiljön

PRINCE2 ska anpassas och användas på ett sätt som skapar värde för projektet

Vill du lära mer om PRINCE2?

PRINCE2 består av två nivåer - Foundation och Practitioner. Det finns också två grenar - PRINCE2 och PRINCE2 Agile. Här kan du läsa mer om vad  PRINCE2 är och vilka kurs du kan ta för att bli certifierad.

Frågor?

Skicka oss gärna ett meddelande om du har några frågor. Vi svarar dig på mail, så snart vi har möjlighet!