7 principer i PRINCE2®

7 principer i PRINCE2®

Tanken med PRINCE2 är att vara en projektledningsmetod som kan användas oberoende av projektets storlek, typ, organisation, geografi och kultur. Detta är möjligt tack vare att PRINCE2 baseras på principer. Principerna karaktäriseras av att de är:

 • Universella. De kan appliceras på alla projekt
 • Självvaliderande. De har identifierats och kvalificerats genom många års praktiska erfarenheter.
 • Stärkande. De ger personer som tillämpar metoden ett stadigt fundament att bygga styrning och ledning av ett projekt på.

Principerna som PRINCE2 baseras på har sin grund i erfarenheter från såväl lyckade som mindre lyckade projekt. De ger ett ramverk av god praxis för de som involveras i ett projekt. Om ett projekt inte följer dessa principer, så styrs det inte enligt PRINCE2, eftersom principerna är grunden i ett PRINCE2-projekt.

De sju principerna i PRINCE2 presenteras nedan:

 • Kontinuerlig affärsmässig förankring
  Fokus på och förankring av projektets Business Case genom hela livscykeln
 • Definierade roller och ansvar
  I PRINCE2 finns det definierat ett antal tydliga roller med tillhörande ansvar och befogenhet
 • Styra i faser
  Uppdelning av projektets leveranser i naturliga faser
 • Lära av erfarenheter
  För att säkerställa att vi gör mer av det som fungerar bra och mindre av det som fungerar mindre bra
 • Avvikelsebaserad styrning
  Eskalering vid avvikelser utanför de överenskomna toleranserna
 • Fokus på produkter
  Fokus på det projektet ska leverera, inte arbetet som ska göras
 • Anpassa till projektmiljön
  PRINCE2 ska anpassas och användas på ett sätt som skapar värde för projektet

Kontakta oss

9 + 10 =