Syftet med Projektets Initierings dokument (PID) i ett PRINCE2 projekt är att definiera projektet.  För att sedan lägga grunden, så att det kan ledas och så småningom värderas för att avgöra om det totalt sett har lyckats. Initieringsdokumentet definierar projektets riktning och omfattning. Det utgör (tillsammans med Fasplanen) ‘kontraktet’ mellan Projektledaren och Styrgruppen.

Projektets Initierings dokument används framför allt för följande tre ändamål:

  • Säkerställa att projektet har en sund grund innan Styrgruppen sätter av några större resurser
  • Fungera som ett basdokument som Styrgruppen kan använda för att värdera progress, ärenden och frågor om projektets livskraft gentemot
  • Utgör en referenspunkt för projektet så att personer som ingår i den ‘tillfälliga organisationen’ snabbt och lätt kan förstå vad projektet handlar om och hur det styrs.

Initieringsdokumentet är en levande produkt då den alltid ska visa aktuell status, planer och kontrollmekanismer i projektet. Delprodukterna kan behöva uppdateras och frysas på nytt. Detta efter behov, i slutet av fasen, för att visa aktuell status för de ingående delarna.

Den version av Initieringsdokumentet som användes för att få «go» för projektet, sparas, som referens mot vilken prestationen senare värderas, när projektet avslutas.

Lasta ner