Nyttoutvärderingsplan i ett PRINCE2 projekt används för att definiera hur och när mätningarna av de nyttor Senioranvändaren förväntar sig av projektet, ska genomföras. Planen presenteras för Projektägaren under processen Initiera ett projekt. Den uppdateras vid varje fasövergång, och används i processen Avsluta ett projekt. Detta för att identifiera de genomgångar som krävs efter projektet har avslutats.

Planen ska täcka aktiviteterna för att se om de förväntade nyttorna med produkterna har realiserats och hur produkterna har fungerat i vanlig drift. Varje förväntad nytta ska värderas avseende vilken nivå prestanda ligger på. Det ska också värderas om det behövs mer tid för nyttor som ännu inte realiserats. Då projektets produkter börjat användas kan det ha medfört oväntade effekter, positiva eller negativa. Man behöver ta höjd för den tid och insats som krävs för att identifiera och analysera varför dessa effekter inte förutsågs..

Om projektet är en del av ett program, så kan Nyttoutvärderingsplanen vara med i programmets nyttoutvärderingsplan och följas upp på programnivå. Efter projektet, förvaltas och genomförs den av verksamhets- eller programledningen.

När din Nyttoutvärderingsplan är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Den täcker all nytta som anges i Business Caset.
  • Nyttan är mätbar och baseline-mått har registrerats.
  • Den utgör en rimlig tidsplan för mätning av nyttan tillsammans med skälen för tidspunkterna för mätning.
  • Den identifierar vilka kunskaper eller individer som kommer att behövas för att genomföra mätningarna.
  • De insatser och kostnader som krävs för att göra nyttoutvärderingen är realistiska i förhållande till värdet av den förväntade nyttan.
  • Man har definierat även hur de negativa effekterna ska mätas och granskas.

Lasta ner