Erfarenhetsrapporten används för att dela med sig av erfarenheter som kan vara nyttiga för andra projekt. Syftet med rapporten är att bidra så att positiva erfarenheter arbetas in i organisationens arbetssätt så att organisationen kan undvika eventuella negativa erfarenheter i framtida projekt.

En Erfarenetsrapport kan upprättes när som helst i projektet och behöver alltså inte nödvändigtvis göras i slutet. Den bör normalt sett ingå som en del av Fasslutsrapporten och Sluttrapporten. Ibland behövs flera olika Erfarenhetsrapporter, specifika för de olika organisationerna (t ex. användare, leverantör, verksamhet eller program).

Innehållet i rapporten bör användas av den del av verksamheten som ansvarar för kvalitetssystemet, för utveckla, ändra och förbättra standarderna. Statistik över vilken insats som var krävdes för produkterna kan bidra till bättre estimat i framtiden.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en erfarenhetsrapport. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en erfarenhetsrapport.

När din erfarenhetsrapport är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • All projektledning har granskats.
  • Det finns statistik över estimat jämfört med faktiska resultat.
  • Rapporten innehåller statistik över framgångsrika kvalitetskontroller.
  • Personer som har en projektsäkringsroll har godkänt rapporten.
  • Oväntade risker har setts över för att man ska kunna avgöra om de hade kunnat förutses.
  • Åtgärder rekommenderas för varje erfarenhet (observera att erfarenheterna inte har tagits tillvara innan åtgärder har vidtagits).

Lasta ner