Business Case (skälen till projektet) används för att dokumentera grunden för att inleda projektet. Det ska dokumentera kostnader för utveckling, genomförande och löpande drift- och underhållskostnader i förhållande till de fördelar som kan uppnås i projektet. Ett grovt Business Case utvecklas tidigt i projektet, som en del av processen "Starta ett projekt". Sedan detaljeras Caset i ”Initiera ett projekt”. ”Styra ett Projekt”-processen omfattar godkännande och kontinuerlig förankring av Business Caset.

Business Case används också i ”Kontrollera en Fas”-processen när konsekvensen av ärenden och risker utvärderas. Det gås igenom och uppdateras i slutet av varje ledningsfas genom ”Styra en fasövergång”, samt i slutet av projektet i ”Avsluta ett Projekt”-processen.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av ett Business Case . I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett Business Case.

När ditt Business Case är klart, ska du kontrollera det mot följande kvalitetskriterier:

 • Skälen för projektet ska stämma överens med verksamhetens eller programmets strategi.
 • Projektplanen och Business Caset ska stämma överens.
 • Nyttan ska vara tydligt identifierad och motiverad.
 • Det ska tydligt framgå hur nyttan kommer att realiseras.
 • Tydligt framgå vad som definierar ett framgångsrikt resultat.
 • Det ska tydligt framgå vilket affärsalternativ som föredras och varför.
 • Om det krävs extern upphandling ska det tydligt framgå vilket upphandlingsalternativ som föredras och varför.
 • Det ska tydligt framgå hur de medel som krävs kommer att erhållas.
 • Att det omfattar både finansiella och icke finansiella kriterier.
 • Att Business Caset omfattar drifts- och underhållskostnader samt projektkostnader och projektrisker.
 • Business Case följer organisationens redovisningsstandard (t.ex. i fråga om nollpunktsanalys och konventioner för kassaflöde).
 • De huvudsakliga riskerna i projektet anges uttryckligen, tillsammans med förslag till lösningar.

Lasta ner