Syftet med Ärenderegister är att fånga upp och underhålla information om alla ärenden som hanteras formelt. Registret bör övervakas regelbundet av Projektledaren.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av ett ärenderegister. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett ärenderegister.

När ditt ärenderegister är klart ska du kontrollera det mot följande kvalitetskriterier:

  • Status anger om åtgärder har vidtagits.
  • Alla ärenden har ett unikt ID.
  • Det finns en fastställd process för uppdatering av registret.
  • Poster i ärenderegistret som vid granskning visar sig vara risker överförs till riskregistret och en anteckning om detta görs.
  • Åtkomsten till ärenderegistret kontrolleras och registret hålls på ett säkert ställe.

Lasta ner